“There is a crack in everything. That’s how the light gets in.”
Leonard Cohen

Gestalt- eli hahmoterapia

Gestalt- eli hahmoterapia on psykoterapian suuntaus, joka painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt. Hahmoterapialla on neljä tukipilaria: kontakti, tietoisuus, tässä ja nyt-oleminen ja vastuu. Nämä näkyvät kontaktina itseen ja muihin, tietoisuutena eri käyttäytymismalleista ja tunteista, läsnäolona tässä hetkessä sekä vastuuna omista valinnoista ja niiden seurauksista.

Gestalt-terapiassa tulkinnan ja analysoinnin sijasta kokonaisvaltainen työskentely keskittyy omien välittömien havaintojen, kehollisten tuntemusten, ajatusten ja tekojen tiedostamiseen. Tavoitteena on tiedostaminen, joka johtaa kasvuun.

Hahmoterapiaa on kehitetty 1940-luvulta lähtien, ja se on saanut vaikutteita useista eri psykologian, psykoterapian ja filosofian suuntauksista. Termin taustalla on saksan kielen sana gestalt, joka merkitsee hahmoa, muotoa tai kokonaisuutta.

Hahmoterapiassa ihminen nähdään osana omaa elinpiiriään. Terapiassa asiakas alkaa tiedostaa tapaansa ilmaista, tai olla ilmaisematta tunteitaan ja tarpeitaan sekä näiden itsesäätelyä omassa elinympäristössään. Taustalla on hahmoterapian näkemys siitä, että rakennamme ja toteutamme minuuttamme aina suhteessa toisiin ihmisiin. Hahmoterapia auttaa ihmisiä ottamaan vastuun siitä mitä heille tapahtuu ja edistää näin omaa henkilökohtaista kasvua.

Psykoterapian ohella hahmoterapiaa sovelletaan mm. organisaatioiden kehittämisen (Gestalt in Organisations), työnohjauksen ja coachingin menetelmänä. Hahmoterapian sovelluksia käytetään taiteessa ja luovilla aloilla.

Lähde: Suomen Hahmoterapia ry.